لوله زین دوچرخه اُورسایز 27/2

Saddle tube 272 oversized bicycle 11