تایر دوچرخه 26 گلدرشت ایران یاسا

26 Goldarsht Iran Yasa bicycle tire -2 11