تایر دوچرخه 26 گلدرشت ایران یاسا

26 Goldarsht Iran Yasa bicycle tire-4 11