طبق و قامه سه سرعت مارال دوچرخه 26

Head and neck of three speed bicycle maral 26 -1 11