طوقه استیل حلقه خالی دوچرخه 12

ring - bike - 12 - 2 11