طوقه عقب استیل دوچرخه 12

ring - bike - 12 - b1 11