طوقه استیل حلقه خالی دوچرخه 20

Empty bicycle steel ring 20 11