طوقه استیل حلقه خالی دوچرخه 26

Empty bicycle steel ring 26 11