گلگیر دو تیکه بلند ایرانی دوچرخه 26

Iranian two-piece long bicycle fender 26 7