طبق و قامه چهارگوش دوچرخه ۱۲

Head and square frame of bicycle 12 7