طبق و قامه چهارگوش دوچرخه 16

Head and square bicycle frame 16 7