میل عقب دوچرخه / بوش دار

Bicycle rear axle bush 11