طبق و قامه تک سرعت چهارگوش دوچرخه 20

Single speed square head and bicycle frame 20 7