کاسه توپی دوچرخه / عقب لبه دار 2 عددی

Bicycle hub bowl rear rim - 2 11