طوقه استیل حلقه خالی دوچرخه 16

Empty bicycle steel ring 16 7