تیوب دوچرخه سایز 24 یزد تایر

24 Yazd tire bicycle tube 11