سیم ترمز عقب دوچرخه معمولی

Ordinary bike rear brake wire 11