دوشاخ دوچرخه 16 پیوت دار

16-pivot bicycle fork 11