قمقمه‌ دوچرخه بچگانه تسمه ای

Children's belt bicycle thermos 7