سیم پره دوچرخه 16 طوقه فلزی

Bicycle blade wire 16 11