طوقه استیل حلقه خالی دوچرخه 24

Empty bicycle steel ring 24 7